Programma Winterconferentie 2017

  • 15.30-16.00 uur: inloop
  • 16.00-16.30 uur: welkom + zingen
  • 16.30-17.15 uur: lezing Dr. K. van Bekkum
  • 17.30-18.45 uur: eten en ontmoeting
  • 18.45-19.45 uur: workshopronde 1
  • 19.45-20.00 uur: koffie en ontmoeting
  • 20.00-21.00 uur: workshopronde 2
  • 21.00-21.45 uur: forum, zingen en afsluiting
  • 21.45-22.30 uur: napraten met een hapje en drankje

Hieronder vind je informatie over de lezingen en de workshops.

Lezing: de God van de Bijbel

Spreker: Dr. K. van Bekkum

Als we lezen in de Bijbel brengen sommige gedeelten ons in verlegenheid. In de samenleving wordt religie gekoppeld aan geweld. Al lezend in de Bijbel komt er ook veel geweld naar voren. In kerk en gemeenteleven spreken we over de God van liefde en het gebod: Heb Mij lief boven alles en je naaste als jezelf. Maar hoe om te gaan met de Bijbelgedeeltes waarin de wraak – de vergelding en de toorn van God staan beschreven. Is dat dezelfde God of mogen we die stukken naast ons neer leggen? Mogen we die bijbelgedeeltes af doen als het Oude Testament en buiten beschouwing laten in de kerk en gemeenteleven? Wat is een eerlijke en juiste kijk op God als we de Bijbel in zijn geheel lezen?

Laten we blij zijn met een God die het kwaad straft (Artikel CIP met Dr. K. van Bekkum)

Dr. K. van Bekkum is hoofddocent Oude Testament aan de Theologische Universiteit van Kampen

Workshop 1: Wrekende liefde

Workshopleider: Dr. K. van Bekkum 

Na een hoofdlezing gaan we dieper in op een Bijbelgedeelte waarmee christenen verlegen zijn. In Deuteronomium 32 zingt Mozes een lied over de het volk van Israël en God. Een ‘in memoriam’ net voor zijn overlijden waarin hij eerlijk uitlegt hoe de zaken in elkaar steken. Hij benoemd naast Gods uitverkiezing van het volk ook de toorn die bij God is opgewekt als het volk ander goden gaan dienen en wat voor gevolgen die hebben. Wat heeft dit Bijbelgedeelte ons te zeggen?

Dr. K. van Bekkum is hoofddocent Oude Testament aan de Theologische Universiteit van Kampen

Workshop 2: Liefde: (op)gave

Workshopleider: Ds. W.J. Dekker

Elke week krijgen we de oproep om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Paulus pakt het op in Romeinen 12:9-21 met het oog op de gemeente. Maar hij maakt het spannend door dit gebod te verbinden met situaties waarin je te maken krijgt met onrecht, vijandschap en allerhande kwaad. Wat doe je dán? Gevoelens van boosheid, woede en wrok kunnen zomaar bovenkomen. Begrijpelijk, toch? Paulus laat dan ook woorden vallen als ‘toorn’ en ‘wraak’. Hoe zit dat? Over liefde spreken en toch ook over God die wraak oefent. Wat zegt die over Gods liefde? Spannend! Temeer daar dit de praktijk van het dagelijkse leven en dat van de gemeente vol raakt. In deze workshop hebben we het erover door het genoemde Bijbelgedeelte nauwkeurig te lezen, waarbij de spits ligt bij de verzen 17-21.

W.J. Dekker is predikant in Amersfoort.

Workshop 3: Tolerant of radicaal

Workshopleider: Dr. J.A. van den Berg

In onze samenleving is tolerant zijn een norm. Er wordt geacht dat we onderling bereid zijn om andere mensen te laten denken en geloven in hun levensvisie en godsbeeld(en). Als we dat doen krijgen wij hun respect en vrijheid om christelijk te zijn en in God van de Bijbel te geloven. Maar is dit ook een Bijbelse norm? Hoe moeten we dan omgaan om de opdracht van de Heere Jezus voor Zijn hemelvaart: Ga dan heen en onderwijs al de volken. Het spanningsveld tussen radicaal zijn of tolerant gaan we bespreken in deze workshop.

Dr. J.A. van den Berg is algemeen directeur van de IZB.

Workshop 4: Met liefde overtuigen

Workshopleider: W. van den Berg

Het lijkt dat er steeds minder geaccepteerd wordt dat we van origine een christelijke staat. Vanuit politieke partijen wordt er aangestuurd dat alles wat met christelijk zijn te maken heeft uitgewist moet worden. Er wordt steeds feller gereageerd op beleid dat gebaseerd is op christelijke normen. Zoals beschermen van het kwetsbare leven, vrijheid en gastvrijheid geven aan de vreemdeling, een rustdag in de week aanhouden worden flink bestreden. De vraag is hoe tolerant een christelijke politicus hier tegenover moet staan. Hoe kan een politicus Gods liefde laten zien in de politiek en in onze maatschappij? We gaan met elkaar bespreken.

W. van den Berg is fractievoorzitter SGP-Houten

Forum: Radicale liefde

Programma Winterconferentie 2017 – Verdiepingsconferentie